• 1_1.png
  • slideshow3.jpg
  • rene-f-feb2014-honig.jpg
  • Home
  • > Pakket aanvragen

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door hulpverlenende instanties in de breedste zin van het woord, zoals maatschappelijk werk, Sensire (alleen voor Sensire-cliënten), Humanitas, Leger des Heils, maar ook sommige kerkelijke instanties. Download hier het aanvraagformulier


Let op: Deze versie is aangepast voor 2020. Oudere versies zijn dus niet meer geldig.


Toelatings- c.q. toekenningscriteria per 1 januari 2020

INLEIDING                

Ook dit jaar heeft de Werkgroep Toelatingscriteria, waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, een advies voor het bestuur opgesteld over de hoogte en de toepassing van onze criteria. Dit advies voor 2020 geeft ook antwoord op de vraag van de Algemene Ledenvergadering of de hoogte van onze leefgeldnormen voortaan objectiever kunnen worden vastgesteld.

Het bestuur heeft met veel dank aan de werkgroep het advies ongewijzigd overgenomen en stelt de Algemene Ledenraad nu voor met dit voorstel in te stemmen en die heeft dit voorstel in de ALV van 30 november 2019 in zijn geheel overgenomen. U kunt hier de volledige versie van de toelatingscriteria


Voor 2020 gelden de volgende bedragen:
Basisbedrag per maand per huishouden: € 135,-.
Per persoon per maand: € 95,-.Voor een éénpersoonsgezin is dat dan € 230,- per maand. Per volgend gezinslid komt daar dan € 95,- bij.


ALGEMEEN

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze

klanten zelf kunnen doen.

Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.

Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2016 is de wens uitgesproken om na te gaan in hoeverre een meer objectieve onderbouwing zou kunnen komen voor de vaststelling van onze toekenningscriteria. De NIBUD- en/of SCP-gegevens zouden hiervoor leidraad kunnen zijn, waarbij onze toetsingsbedragen dan een percentage zouden kunnen

worden van deze normen.

Een vast percentage van de NIBUD-norm voor de verschillende vormen van huishoudens voor onze toetsingsbedragen blijkt tot een zeer grote verhoging van de toetsingsbedragen voor alleenstaanden en stellen met kinderen te leiden. Voor een éénoudergezin zou het inhouden, dat het toetsingsbedrag ongewijzigd blijft. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat voor kinderen geen ziektekostenpremie hoeft te worden betaald.

Uit onderzoek blijkt echter dat juist éénoudergezinnen (vooral moeders met kinderen tot 12 jaar) een bovengemiddeld risico lopen om in (langdurige) armoede te geraken. Wij hebben er daarom voor gekozen dit huishouden als ijkpunt te nemen voor de berekeningen.


Voorstel

Wij stellen daarom voor om als uitgangspunt voor aanpassing van de toetsingsnorm te kiezen voor:

De NIBUD-norm voor een éénoudergezin bestaande uit één ouder en één kind

van 9 jaar en voor dit huishouden een percentage te nemen van deze NIBUD

norm. Voor 2019 is het percentage 43% van de NIBUD-norm.  

Dat betekent een verhoging van ons toetsingsbedrag met 7%.


De hulpverlener, die de cliënt begeleidt, controleert bij alle aanvragen/verlengingen de inkomsten en uitgaven van de cliënt en vult dit in op het aanvraag/verlengingsformulier.

De 1e aanvraag, mits goedgekeurd, is voor 13 weken, waarna een verlenging kan worden aangevraagd door de hulpverlener samen met zijn cliënt. Een verlenging is na goedkeuring door de cliëntenadministratie dan voor 26 weken.


Deze formulieren dienen vóór maandag binnen te zijn om op de daaropvolgende vrijdag voor een pakket in aanmerking te kunnen komen!

Voor meer informatie of indien u geen hulpverlener heeft kunt u het beste even contact met ons opnemen via de coördinator op werkdagen tussen 13.00 - 17.00uur via telefoonnummer 06-23 19 15 37. 
Of op maandag of vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur via telefoonnummer 05 44 – 79 50 46.


Voor het aanvragen van een voedselpakket moet altijd het aanvraagformulier (Excel) ofaanvraagformulier (PDF) volledig ingevuld worden volgens de vastgestelde toekenningscriteria (PDF).

Aanvragen voor een voedselpakket dienen op het juiste aanvraagformulier, ondertekend door cliënt en hulpverlener vóór maandag binnen te zijn om een week daaropvolgend op vrijdag voor een pakket in aanmerking te kunnen komen.


Spoedberichten kunnen ook aan de coördinator doorgegeven worden op werkdagen van 13.00 - 17.00 uur via tel. 06 - 23 19 15 37.

De openingstijden van de voedselbank zijn:
Vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op telefonisch afspraak.


Cliëntenadministratie is bereikbaar op telefoonnummer 05 44-79 50 46
Maandag en vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur
E-mail kan verstuurd worden naar aanvraag@voedselbankachterhoek.nl.
De e-mail zal alleen op maandag en vrijdag behandeld wordenOnze cliënten uit Winterswijk e.o. (alle uitgiftepunten met uitzondering van Gendringen en Silvolde) kunnen, als ze ook aan de voorwaarden daarvan voldoen, gratis gebruik maken van de kledingbank Winterswijk


Onze cliënten uit Varsseveld (en omgeving) kunnen, als ze ook aan de voorwaarden daarvan voldoen, gebruik maken van de kledingbank Varsseveld. 


Onze cliënten uit Lichtenvoorde (en omgeving) kunnen ook, als ze bonnen hebben die door de SOM (Schuldhulp Op Maat) en Caritas zijn verstrekt, gebruik maken van de kledingbank in Lichtenvoorde. Sol Sisters Lichtenvoorde


Clienten uit Doetinchem, Zelhem, Halle, Westendorp, Silvolde, Gaanderen, Etten, Terborg, Ulft, Gendringen en de gebieden daartussen kunnen gebruik maken van de kledingbank Montferland.