Voor aanvragen en verlengen wordt eenzelfde formulier gebruikt.
Dit formulier kan hier worden gedownload.

Ook vind je hier de aanwijzingen voor het invullen en versturen van het formulier.

Formulier downloaden

Het formulier is beschikbaar als Excel blad en als pdf file.
Als gebruik gemaakt wordt van het Excel blad worden de berekeningen door Excel gedaan.

Formulier invullen (toelichting)

Het formulier moet worden ingevuld door een hulpverlener en ondertekend door de cliënt en de hulpverlener. De invulling moet volledig en actueel zijn. Dit geldt ook voor een verlengingsaanvraag. Kopieën van een eerdere aanvraag worden niet geaccepteerd.

Voor het aanvragen van een noodpakket volstaat, in overleg, het invullen van de NAW gegevens en het aantal kinderen. In alle andere gevallen dient het formulier volledig te zijn ingevuld.

Zie verder de toelichtingen naast en onder het voorbeeld formulier. 

*:
Doorhalen (verwijderen) wat niet van toepassing is.

Nr.:
Bij verlenging hier het nummer van de cliënt invullen.

Kind6:
Indien er meer dan 6 kinderen zijn, deze noteren bij toelichting.

Varkensvlees:
Aangeven of de cliënt wel of geen varkensvlees wil.

Vegetarisch:
Aangeven of de cliënt wel of niet een vegetarisch pakket wenst.

Jarige Job: Aangeven of de cliënt voor de kinderen niet in aanmerking wil komen voor een verjaardagsbox. Hier niets invullen wordt beschouwd als een ‘ja’.
Volg voor meer informatie de link Jarige Job        

Inkomenstoets per maand Zie toelichting hieronder.

Inkomenstoets

De inkomenstoets is bedoeld om een schatting te maken van het netto leefgeld. Indien er sprake is van weekgeld hoeft de inkomenstoets niet ingevuld te worden.

Weekgeld:
Wordt bijvoorbeeld ontvangen van de WSNP, Stadsbank of ander.
Bij de aanvraag dienen de volgende stukken te worden bijgevoegd:
– budgetplan
– afschriften beheer- leefgeldrekening van de afgelopen 3 maanden
– schuldenoverzicht

Berekening naar maandbedragen
Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.
– Wekelijkse bedragen x 4,3333
– 4-wekelijkse bedragen x 1,0833
– Kwartaalbedragen / 3
– Jaarbedragen / 12

Hardheidsclausule:
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de afgesproken regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Kostgeld verdienende inwonende kinderen:
Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Onafhankelijk van het inkomen van dit kind wordt hiervoor standaard een bedrag van 300 euro gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit is ongeveer het bedrag waarmee de bijstandsuitkering wordt verlaagd.

Kindgebonden budget:
Het kindgebonden budget is evenals de huur- en zorgtoeslag een inkomensondersteunende maatregel van de overheid. Ze is inkomensafhankelijk.

Huur / hypotheek:
Huur: ook huurtoeslag opgeven bij inkomsten
Hypotheek: (aflossing en rente), maar dan ook belastingteruggave opgeven bij inkomsten (onder huurtoeslag ??).

Autokosten:
Bijvoorbeeld: woon-werk indien OV niet mogelijk is of i.v.m. medische noodzaak.

Aflossing schulden:
Voor de vaststelling van het bedrag dat meegeteld wordt als aflossing van schulden is het belangrijk dat een zo compleet mogelijk beeld van alle schulden van derden, zijnde geen familie en vrienden, wordt verkregen en de noodzakelijke aflossingen, bijvoorbeeld over een periode van de 12 komende maanden. Een schuld die in 1 of 2 keer afgelost kan worden geeft een vertekend beeld.
Ook moet duidelijk zijn dat de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt (aangetoond via bankafschriften)
Schulden aan familie en vrienden dus niet meenemen.

Overige uitgaven:

Nauwkeurig specificeren.

Autokosten
Zijn aanvaardbaar als de auto aantoonbaar voor werk of aantoonbaar om medische reden noodzakelijk is. Het bezit van een auto is op zich geen reden om een aanvraag af te wijzen. Het kan wel vraagtekens oproepen waarom een auto noodzakelijk is als er zo weinig te besteden is.
Over het algemeen zullen de kosten niet meegenomen worden, tenzij de auto bijvoorbeeld noodzakelijk is om inkomen te verwerven. Houdt dan ook rekening met een eventuele vergoeding van reiskosten. Of, in het geval van een medische noodzaak, is er wellicht een PGB.
In alle gevallen dient de beoordelaar een zorgvuldige afweging te maken.

Huisdieren
De kosten van huisdieren komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het om een hulp- of blindengeleidehond gaat.

Formulier insturen

Bij voorkeur per mail aan aanvraag@voedselbankachterhoek.nl Graag 1 aanvraag per mail.

Per post kan ook: Mercatorstraat 35, 7131 PW Lichtenvoorde.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar aanvraag@voedselbankachterhoek.nl of neem op maandag of vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur telefonisch contact op met de afdeling Cliëntenadministratie (0544-795046).